یکشنبه , ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

شهروندان ربودە شدە ترکیە ای قصد ترور یکی از رهبران ارشد پ ک ک را داشتە اند / آن ها عضو سازمان میت ترکیە بودە اند

شهروندان ربودە شدە ترکیە ای قصد ترور یکی از رهبران ارشد پ ک ک را داشتە اند / آن ها عضو سازمان میت ترکیە بودە اند

 

بە دنبال اخراج بهروز گلالی نمایندە اتحادیە میهنی کردستان عراق از ترکیە و بستن نمایندگی این حزب در آنکارا رسانە های اقلیم کردستان خصوصا روزنامە نگاران ساکن سلیمانیە بە دنبال دلیل این واقعە بودند.

اوایل قضیه یکی از اعضای ارشد اتحادیە میهنی در گفتگویی با یکی از تلویزیون های وابستە بە پارت دمکرات بە نام کردستان ۲۴ اعلام کرد کە چندین شهروند ترکیە ای در استان سلیمانیە کە تحت نفوذ حزب اتحادیە میهنی معروف بە یکیتی می باشد، توسط اعضای لباس شخصی پ ک ک ربودە شدە اند و دولت ترکیە هم در واکنش بە این اقدام کە گروە پ ک ک در شهر سلیمانیە چنین اقدامی را انجام دادە، نمایندە یکیتی در آنکارا را اخراج کرد.

اختلافات بە حدی بالا گرفت کە کنسول ترکیە در اقلیم کردستان اعلام کرد کە فعلا ترکیە صدور ویزا برای شهروندان سلیمانیە را لغو کردە است.

با نگاهی بە سایت های نیمە رسمی و غیر رسمی پشت پردە هایی از این قضیە آشکار شد. این رسانە ها نوشتە اند کە افرادی کە توسط پ ک ک ربودە شدە اند عضو سازمان جاسوسی ترکیە معرف بە میت بودە اند و هدف آن ها کشتن مقام ارشد پ ک ک بە نام جمیل بایک بودە است.

گویا بایک بە دلیل بیماری بە سلیمانیە رفتە و قرار بودە در بیمارستان این شهر بستری شود ولی با توجە بە آشکار شدن اقدام ترکیە از رفتن بە بیمارستان خودداری می کند و با کار اطلاعاتی اعضای لباس شخصی پ ک ک این افراد بە دام می افتند.

در آخرین دیداری کە چاوش اوغلو وزیر امور خارجە ترکیە از اقلیم کردستان و با کوسرت رسول جانشین حزب یکیتی داشتە است احتمالا یکی از موضوعات آزاد کردن افراد ربودە شدە ترکیە بودە است.

ولی اختلافات کماکان ادامە دارد و در آخرین اقدام ترکیە، این دولت دادن ویزا بە شهروندان سلیمانیە ای را لغو کرد.

منبع: رسانە های نیمە رسمی اقلیم کردستان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *