اجتماعیمهمترین های هەواڵ

‍ مهاباد و حال این روزهایش

مهاباد از چنان تاریخی برخوردار است کە نام و اعتبارش فراتر از یک شهر عادی است. این مُدعا نە یک تعصب بلکه یک واقعیت است. شهری کە پایتخت امیرنشین خاندان بُداغ سلطان بودە ، شهری کە سرداری نامی و نَستوە چون صارم‌بگِ شهید را بر فراز تاریخش دارد ، شهری کە رشید مردی چون قاضی فتاح را که جانِ خویش برای مقامت و حفاظت از شرافت شهر در برابر ارتش نابکار روسها در طبق اخلاص نهاد پرورش دادە ، شهری کە پیام و فلسفەی انقلاب مشروطە را بە واسطە وجود شخصیتی چون سیف‌القضات بە آغازگەی جنبشی ملی دمکراتیک مبدل می‌کند ، شهری کە در تلاطم روزگاران جنگ و قحطی در اواخر نیمە‌ی اول قرن بیستم بزرگمردانش جمهوری تٲسیس می‌کنند ، شهری کە فرزندانش درسالهای دهەی چهل شمسی جزیرە‌ی آرام پهلوی را رشیدانە برای رهایی از استبداد مطلقە متلاطم کردند‌. شهری که در سالهای اولیه پس از انقلاب مرکز دیپلماسی با هیئت حسن نیت دولت موقت بودە است بدون شک نام و کسوت “دولت شهر ” برازندە‌ی آن است ‌. اما حال این روزهایش چندان خوش نیست

این روزها خبر فساد و دستگیری مجموعەای از اعضای شورای شهر کە با روحِ تاریخی این شهر نامٲنوس است بە میدان مصادرە و خودنمایی مجموعەای از نیروها مبدل شدە است‌. سه جریان تا کنون بە کارزار مصادرە غنایم این موضوع کمر بستە‌اند. هر کدام از این دستجات ، در صدند از این مسئلە نامنطبق با هویت و سیمای تاریخی مهاباد برای خویش جعل هویتی نمایند که خویش را مطلوب و مُنزە جلوە دهند.

دستە‌ی اول ، نیروهای فساد ستیز حوزە‌ی حاکمیت هستند این اقدام بدون شک از نظر جامعە مطلوب و پسندیدە است‌. هر چند بسیار با تٲخیر انجام شدە است باید اضافە نمود قاطبه شهروندان بر این باورند این روند باید جدی و بدون چشم پوشی و فراگیر باشد. عموم مردم متقاضی هستند این پیگیری نباید موقتی و تنها برای مصلحت باشد باید فساد را در ریشە زد نە شاخە

دستە‌ی دوم ، جریان متعلق بە نمایندە شهر است کە ایشان با پخش یک نوشتە کوتاە در فضای مجازی تنها بە تکرار موضوعات سادە و قدیمی اکتفا کردە‌. ولی افکار عمومی در سه سال اخیر هیچ نشان عملی و اقدام قانونی از پیگیری برای ممانعت از اقدامات خلاف قانون مجموعە شورا از ایشان ندیدە بلکە روابطشان ، دوستانە و بدون هر گونە اختلاف نظر بودەاست. جدا از تعجب نسبت به روبطِ بدون اختلافِ مجموعە این دو نهاد‌، این روزها افکار عمومی خواهان پیگیری و تفحص سلامت مالی نهاد نمایندگی مهاباد هم هستند. مراجعە سادە بە نظر شهروندان کە در فضای مجازی و پیجهای مرتبط با این نهادها نوشتە شدە بە روشنی نشان می‌دهد واقعا شهروندان از نهادهای مربوطە و ذی‌صلاح مجدانە تقاضای رسیدگی دارند تا شائبە‌ی مبلغ حساب بانکی کە در روزهای انتخابات مطرح بود روشن گردد

جریان سوم ، نظرِ مربوط بە اطرافیان و عضوی از شورا است کە خود را نمایندە جامعە مدنی نام نهادەاند‌. نباید فراموش کرد این جریان در افکار عمومی مثل بیشتر اعضای دیگر ، نە تنها نمایندە جامعە مدنی نیستند بلکه نمایندە و برآمدە از “سیاست حذف ” است‌. حذف لحظات آخر فتاح قاضی، یکی از محبوب ترین و اجتماعی ترین کاندیداها ترکیب و سرنوشت انتخابات شورای مهاباد را بکل تغییر داد. شاید اگر این حذف دور از انتظار پیش نمی‌آمد هرگز جلوس بر کرسی شورای اسلامی برای عدەای ممکن نمی‌شد. باید بە این مجموعە چنین گفت آنچە اتفاق افتادە نە محصول ارادە‌ی شما بلکە نتیجە اردە‌ای ملی است کە در کشور برای مقابله با فساد در جریان است چون در تمام این سالها جز کوتاە آمدن اقدام عملی یا طرحی عملی برای رتق و فتق مشکلات مالی ، اداری ، عمرانی و فرهنگی بە صورت مدون از شما دیدە نشدە است‌. نبودن در لیست احضارشدگان کە یک ضرورت قانونی است‌ و کارنامەی خالی شما را جان نمی‌بخشد‌. اگر بە مجموعەی نظر شهروندان در فضای مجازی نگاهی گذارا داشتە باشیم بدون شک همگی متوجە خواهیم شد مردم هوشیارتر از آن هستند که زیر بار کژی و کژکاریها عینی و موجود بروند. مردم نە آن اکثریت و نە این اقلیت را مبرا نمی‌داند شهروندان این تمامیت را ناکارآمد ، ناتوان و بدکردار می‌شناسند‌. نمی‌شود صورتجلسە‌ها را با نظر موافق امضا کرد و درفضای مجاری دیدگاە دیگری داشت‌.

آنچە پیش آمدە با روح و تاریخ مهاباد هیچ الفتی ندارد. تمام این مجموعەها از نظر مردم درستکار و مدبر نبودند. البتە نهادهای رسمی فساد ستیز با برخورد درست و قانونی شانس دارند تلطیف دهندە افکار عمومی باشند

اما دو جریان دیگر کە اتفاقاً در جریان انتخابات همنوایی و همکاری ستادی هم داشتە اند بدون شک در افکار عمومی نمی‌توانند چیزی متفاوت از پیشامدهای وضعیت موجود باشند. باید همەی مسئولان این شهر متوجە باشند آسمان این شهر بلند است هیچ سایەای نمی‌تواند روشنایی از آن بستاند